INFORMARE PRIVIND GESTIONAREA DATELOR

Scopul acestei informări este de a oferi, în conformitate cu regulamentul general UE nr. 679/2016 privind protecția datelor („RGPD“), o descriere completă a activităților societății CREATON South-East Europe Kft. (cu sediul în: 8960 Lenti, Cserépgyár utca 1.; numărul de înregistrare în Registrul Comerțului: 20-09-066613) în calitate de operator de date în cadrul activităților sale de marketing și vânzare, în special gestionarea datelor efectuată în cursul funcționării site-ului www.creaton.ro

 

1. OPERATORUL DE DATE

În privința activităților de gestionare a datelor descrise în prezenta Informare, societatea CREATON South-East Europe Kft. (cu sediul în: 8960 Lenti, Cserépgyár utca 1.; numărul de înregistrare în Registrul Comerțului: 20-09-066613; număr de telefon: +36 92 551 550; adresa de e-mail: info@creaton.ro) are calitatea de operator de date (în cele ce urmează: „CREATON“ sau „operator de date“).

 

2. SCOPUL GESTIONĂRII DATELOR, DOMENIUL DATELOR GESTIONATE, TEMEIUL LEGAL AL GESTIONĂRII

În cursul activităților sale de gestionare a datelor, așa cum sunt stabilite în prezenta Informare, CREATON gestionează datele cu caracter personal prevăzute în anexa numărul 1 în scopurile și pe baza temeiurilor legale stabilite în aceasta.

În cazul în care gestionarea datelor se bazează pe consimțământul persoanei implicate, atunci consimțământul necesar pentru gestionare este dat în mod voluntar. Persoana implicată are dreptul să își retragă oricând consimțământul, printr-o declarație scrisă adresată operatorului de date, cu mențiunea că în acest caz legalitatea gestionării anterioare retragerii nu este afectată. Dacă însă persoana implicată nu își dă consimțământul pentru gestionarea datelor sau își retrage consimțământul dat anterior, acest lucru poate avea drept consecință incapacitatea societății CREATON de a furniza persoanei implicate serviciul relevant (de exemplu, satisfacerea unei cereri de mostre de țiglă, asigurarea Aplicației Acoperiș).

Dacă gestionarea datelor este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract, furnizarea datelor este obligatorie pentru persoana implicată. În acest caz nu este necesar acordul persoanei implicate. Dacă persoana implicată nu furnizează datele sale cu caracter personal care trebuie gestionate în aceste scopuri, este posibil ca CREATON să nu poată încheia un contract cu persoana implicată sau executa un contract deja încheiat.

În plus față de cele de mai sus, CREATON poate avea și un interes legal în gestionarea datelor cu caracter personal ale persoanelor implicate, în special, dar nu exclusiv, dacă gestionarea datelor este necesară pentru a dovedi, în cursul unor proceduri oficiale administrative, judiciare sau de altă natură în curs de desfășurare, respectarea conformării obligațiilor legale aplicabile societății CREATON, sau pentru prezentarea, validarea sau apărarea unor pretenții legale.

În cazul în care în cursul gestionării datelor pe baza intereselor legale persoana implicată nu furnizează datele sale cu caracter personal societății CREATON, este posibil ca societatea CREATON să nu poată furniza serviciul relevant persoanei implicate.

 

3. PERSOANELE CARE AU DREPTUL SĂ CUNOASCĂ DATELE

În cazurile stabilite la punctele 2, 4, 5 și 7 din anexa numărul 1, datele cu caracter personal pot fi transmise de CREATON partenerilor săi colaboratori, în calitate de operatori de date independenți, în scopul elaborării și trimiterii de mesaje de marketing direct și de buletine informative, al eliminării deșeurilor periculoase, respectiv pentru concursul Constructor de Cetate și alte evenimente.

Datele cu caracter personal pot fi cunoscute numai de persoanele care fac parte din CREATON sau din organizațiile partenerilor colaboratori definiți mai sus, care dispun de drepturile corespunzătoare cunoașterii datelor și al căror acces la date este neapărat necesar și indispensabil pentru îndeplinirea obligațiilor lor contractuale sau legale.

 

4. PRELUCRAREA DATELOR

Operațiunile din domeniul prelucrării datelor pot fi efectuate de subcontractanți sau împuterniciți ai operatorului de date contractați în momentul dat pentru furnizarea de servicii care implică activitatea de prelucrare a datelor, cum este, de exemplu, furnizorul de servicii de întreținere a site-ului web www.creaton.ro. 

CREATON asigură, prin măsuri adecvate, ca prelucrătorii de date care acționează în numele său și din împuternicirea sa să prelucreze datele cu caracter personal care le sunt furnizate numai corespunzător instrucțiunilor CREATON și în conformitate cu legislația aplicabilă în Ungaria și UE privind protecția datelor.

 

5. DURATA GESTIONĂRII DATELOR

Durata gestionării datelor este indicată în anexa nr. 1. După expirarea perioadei prevăzute în anexa 1 pentru păstrarea datelor, CREATON șterge sau anonimizează datele gestionate.

Societatea CREATON nu este obligată să șteargă datele conform celor de mai sus în cazul în care CREATON are un interes legal pe baza căruia este necesară păstrarea datelor pentru o perioadă mai lungă decât perioada de păstrare a datelor indicată mai sus. Un astfel de interes legal poate include, dar nu se limitează la, utilizarea datelor ca probe în cadrul procedurilor judiciare sau al altor proceduri oficiale, sau pentru a demonstra respectarea obligațiilor legale aplicabile operatorului de date în cursul procedurilor oficiale administrative, judiciare sau de altă natură aflate în desfășurare.

În cazul unei cereri sosite din partea unei instanțe judecătorești sau a unei alte autorități, operatorul de date trebuie să trimită datele înregistrate instanței sau acelei alte autorități fără întârziere.

 

6. DREPTURILE PERSOANEI IMPLICATE PRIVIND GESTIONAREA DATELOR

Conform legislației aplicabile cu privire la protecția datelor, persoana implicată are dreptul la: (i) să solicite accesul la datele sale cu caracter personal; (ii) să solicite rectificarea datelor sale cu caracter personal; (iii) să solicite ștergerea datelor sale cu caracter personal; (iv) să solicite restricționarea gestionării datelor sale cu caracter personal; (v) să beneficieze de portabilitatea datelor sale cu caracter personal; și (vi) să se opună gestionării datelor sale cu caracter personal.

  • (i) Dreptul de acces: Persoana implicată are dreptul de a primi confirmare dacă gestionarea datelor sale cu caracter personal este în curs sau nu și, dacă este în curs o astfel de gestionare, are dreptul de a avea acces la datele sale cu caracter personal și la anumite informații referitoare la gestionare. Dreptul de acces se referă, printre altele, la următoarele informații: scopurile gestionării, categoriile datelor gestionate, destinatarii cărora le sunt transmise datele. De asemenea, persoana implicată are dreptul de a solicita o copie a datelor sale cu caracter personal gestionate de operator.
  • (ii) Dreptul la rectificare: În anumite cazuri, persoana implicată are dreptul ca, la cerere, datele sale cu caracter personal inexacte să fie corectate, respectiv datele cu caracter personal incomplete să fie completate.
  • (iii) Dreptul la ștergere (de a fi uitat): În anumite cazuri, persoana implicată are dreptul ca, la cerere, datele sale cu caracter personal inexacte să fie șterse, și operatorul de date este obligat să șteargă astfel de date.
  • (iv) Dreptul de restricționare a gestionării datelor În anumite cazuri, persoana implicată are dreptul de a obține, la cererea sa, restricționarea gestionării datelor cu caracter personal care o privesc. În astfel de cazuri, datele implicate pot fi gestionate exclusiv în scopurile hotărâte.
  • (v) Portabilitatea datelor: În anumite cazuri, persoana implicată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc într-un format structurat, utilizat pe scară largă și care să poată fi citit electronic, având totodată și dreptul de a transmite aceste date altui operator de date. Persoana implicată mai are și dreptul să ceară ca datele sale cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul - dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
  • (vi) Dreptul de opunere: În anumite cazuri persoana implicată are dreptul de a se opune gestionării datelor sale cu caracter personal și, într-un astfel de caz este posibil ca operatorul de date să nu mai poată gestiona aceste date.

În privința drepturilor de mai sus, vă rugăm să aveți în vedere că, în unele cazuri, îndeplinirea cererii respective nu este posibilă, sau este posibilă doar într-o măsură limitată, din cauza naturii datelor sau fiindcă drepturile de mai sus sunt limitate și exercitarea lor poate fi supusă condițiilor prevăzute de normele aplicabile în domeniul protecției datelor.

Persoana implicată își poate exercita drepturile de mai sus prin trimiterea unei scrisori poștale la adresa societății CREATON indicată în Secțiunea 1 a acestei Informări, sau prin trimiterea unei scrisori electronice la adresa sa de e-mail. CREATON îndeplinește cererile cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 1 (una) lună.

În cazul gestionării ilegale a datelor, persoana implicată are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informațiilor (sediul: 1055 Budapesta, Falk Miksa utca 9-1.; +36 (1) 391-1400 sau +36/30 683-5969; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, site web: www.naih.hu) sau, la alegerea sa, la tribunalul de care aparține prin domiciliu sau loc de reședință.

 

7. INFORMARE PRIVIND PRĂJITURELELE

La următorul link puteți citi informarea noastră cu privire la prăjiturele (cookies), care conține informații despre modul în care CREATON utilizează prăjiturelele și alte tehnologii similare: https://www.creaton.ro/politica-de-utilizare-a-cookie-urilor-1

 

8. MODIFICAREA ACESTEI INFORMĂRI

CREATON are dreptul de a modifica prezenta Informare în cazul unor schimbări în mediul juridic sau în activitățile de gestionare a datelor. Data ultimei actualizări este indicată la sfârșitul prezentei Informări.. Vă rugăm să vă asigurați că recitiți această Informare la intervale regulate, pentru a vă asigura că dispuneți de cele mai recente informații referitoare la gestionarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

Data ultimei modificări: 28.08.2023.

 

ANEXA NUMĂRUL 1.

CREATON South-East Europe Kft., în calitate de operator de date, gestionează datele cu caracter personal menționate mai jos, în cadrul activităților sale de marketing și vânzări, în următoarele scopuri, pe baza următoarelor temeiuri legale și pentru următoarea perioadă:

 

Nr.Descrierea și scopul gestionării datelorFelul datelor cu caracter personal gestionateTemeiul legal al gestionării datelorDurata gestionării datelor
1.

Gestionarea solicitărilor clienților:

Gestionarea mesajelor trimise prin e-mail la adresa de e-mail info@creaton.ro sau prin completarea diferitelor formulare de contact de pe site-ul www.creaton.ro.

Date cu caracter personal (nume, adresă de e-mail, număr de telefon, cod poștal) furnizate în e-mailul trimis de client sau prin completarea formularului respectiv.

Consimțământul persoanei implicate [punctul a) al alineatului (1) al articolului 6. din RGPD],

Interesul legal al operatorului de date sau al unei terțe persoane [punctul a) al alineatului (1) al articolului 6. din RGPD]: CREATON are interesul legal ca prin gestionarea eficientă a datelor să fie asigurată în mod adecvat gestionarea solicitărilor și reclamațiilor clienților primite la adresa de e-mail info@creaton.ro.

5 ani

2.

Mesaje de marketing direct:

Trimiterea unei serii de e-mailuri de marketing direct către persoanele care se abonează pe site-ul www.creaton.ro, serie care are în principal scopuri de marketing și educaționale.

 

 

 

Date de identificare (nume, adresă de e-mail)

 

 

Consimțământul persoanei implicate [punctul a) al alineatului (1) al articolului 6. din RGPD],

 

 

 

Până la retragerea consimțământului.

3.

Aplicație pentru proiectarea acoperișurilor și fațadelor:

Aplicația de proiectare a acoperișurilor și fațadelor este disponibilă la adresa https://visualizer.creaton.hu/ (disponibilă și pe site-ul web creaton.hu). Prin intermediul aplicației, vizitatorii pot proiecta acoperișul și fațada casei lor cu produsele CREATON. După înregistrare, își pot salva lucrările, le pot partaja cu alte persoane sau pot contacta societatea CREATON.

Date de identificare (nume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă)Consimțământul persoanei implicate [punctul a) al alineatului (1) al articolului 6. din RGPD],Până la retragerea consimțământului.
4.

Buletin informativ comercial:

Trimiterea de buletine informative online către partenerii de afaceri existenți (țiglari, comercianți, arhitecți, antreprenori generali) despre eventualele modificări și promoții ale serviciilor societății.

Date de identificare (nume, adresă de e-mail)Interesul legal al operatorului de date sau al unei terțe persoane [punctul a) al alineatului (1) al articolului 6. din RGPD]:
CREATON are interesul legal ca prin intermediul gestionării datelor să-și poată informa în mod corespunzător partenerii de afaceri cu privire la modificările efectuate sau planificate ale serviciilor sale, precum și la promoțiile referitoare la acestea.
Timp de 1 an de la încetarea parteneriatului.
5.

Programul Proiectul Verde:

Încheierea în cadrul programului „Proiect Verde“ a unui contract cu persoana care solicită îndepărtarea deșeurilor periculoase, și efectuarea îndepărtării deșeurilor periculoase prin implicarea unui furnizor de servicii din afară.

Date de identificare (nume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de domiciliu, detalii bancare etc.)Executarea contractului încheiat cu persoana implicată [articolul (6), alineatul (1), punctul b) din RGPD]Timp de 5 ani de la finalizarea programului.
6.

Solicitare de mostre de țiglă:

Solicitare de mostre de țiglă de către utilizatorii înregistrați la acest serviciu prin intermediul site-ului www.creaton.ro. Cei interesați, respectiv clienții potențiali au posibilitatea să comande o mostră a produsului pe care și l-au ales.

Date de identificare (nume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon, denumirea firmei)Consimțământul persoanei implicate [punctul a) al alineatului (1) al articolului 6. din RGPD],Până la retragerea consimțământului.
7.

Gestionarea datelor legate de evenimente:

Colectarea de date cu caracter personal în timpul diferitelor evenimente, prin intermediul fișelor de date ale vizitatorilor, pentru a facilita contactarea și cooperarea viitoare.

Date de identificare (nume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon)Consimțământul persoanei implicate [punctul a) al alineatului (1) al articolului 6. din RGPD],Până la retragerea consimțământului.
8.

Gestionarea datelor în legătură cu formarea profesională:

Colectarea de date cu caracter personal în timpul diferitelor cursuri de formare profesională, prin intermediul fișelor de date ale vizitatorilor, pentru Camera Arhitecților din Ungaria și a camerei competente teritorial, pentru a acorda Participantului punctele de credit pentru formare.

Date de identificare (nume, adresă de domiciliu, număr de înregistrare, adresă de e-mail), denumirea camerei competente teritorialConsimțământul persoanei implicate [punctul a) al alineatului (1) al articolului 6. din RGPD],Până la retragerea consimțământului.
9.

Gestionarea datelor legate de organizarea concursului de frumusețe a acoperișurilor:

Gestionarea datelor cu caracter personal furnizate în timpul participării la „Concursul de Frumusețe a Acoperișurilor” anunțat de CREATON.

Date de identificare (nume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail)Consimțământul persoanei implicate [punctul a) al alineatului (1) al articolului 6. din RGPD],Până la retragerea consimțământului
10.

Îndeplinirea obligațiilor din aplicația MyCREATON:

Utilizatorii înregistrați pentru acest serviciu pot câștiga CREACOIN-uri care pot fi preschimbate dacă îndeplinesc anumite condiții.

Date de identificare (nume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon, denumirea firmei)Consimțământul persoanei implicate [punctul a) al alineatului (1) al articolului 6. din RGPD],Până la retragerea consimțământului
11.

Campanii de toamnă și primăvară:

Utilizatorilor finali li se oferă posibilitatea de a completa în mod voluntar un formular pentru a contacta societatea CREATON și de a fi contactați de angajații noștri cu promoții periodice.

 

Informații de identificare (nume, e-mail, adresă)Consimțământul persoanei implicate [punctul a) al alineatului (1) al articolului 6. din RGPD],Până la retragerea consimțământului, dar pentru o perioadă maximă de 1 an, care reprezintă sfârșitul perioadei de campanie.
12.

Posibilitate de abonare la buletine informative:

Pe site-urile noastre web utilizatorii finali se pot abona în mod voluntar la buletinele informative.

Informații de identificare (nume, adresă de e-mail, cod poștal, număr de telefon)Consimțământul persoanei implicate [punctul a) al alineatului (1) al articolului 6. din RGPD],Până la retragerea consimțământului.